Từ ngày 18/04/2018 “ADTJOB” chính thức đổi tên thương hiệu thành “JOBNOW"